Choose language

Usein kysytyt kysymykset perinnästä

Perintä tarkoittaa toimia, joiden tarkoituksena on saada erääntyneet saatavat vapaaehtoisesti maksetuiksi. Perintätoimenpiteitä voi suorittaa velkoja itse tai toimeksisaaja, esimerkiksi perintätoimisto.

Vapaaehtoisen perinnän pyrkimyksenä on saada asiakas maksamaan erääntynyt lasku vapaaehtoisesti, ilman oikeudellisen perinnän toimenpiteitä. Esimerkiksi maksumuistutuksen ja maksuvaatimuksen lähettäminen ovat osa vapaaehtoista perintää.

Jos saatavaa ei ole saatu perittyä vapaaehtoisen perinnän kautta, voidaan perintää jatkaa oikeudelliseen perintään. Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan sitä, että laaditaan haastehakemus käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus antaa asiakkaalle tiedoksiannon haasteesta, jolloin asiakkaalla on vielä mahdollisuus suorittaa saatava. Jos asiakas ei suorita saatavaa, asia siirtyy ulosoton käsiteltäväksi. 

Käräjäoikeus antaa yksipuolisen tuomion, jos asiakas ei suorita saatavaa käräjäoikeuden antaman vastausajan sisällä. Tällöin saatava siirtyy ulosoton perittäväksi. Yksipuolisesta tuomiosta aiheutuu asiakkaalle maksuhäiriömerkintä. Ulosmittauksella pyritään varmistamaan perittäväksi tulleen saatavan maksaminen: asiakkaan tuloja ja omaisuutta ulosmitataan niin paljon, että ulosotossa oleva velka tulee maksetuksi.

Katso tarkemmat vaiheet prosessikaaviosta.

Maksuvaatimus on osa vapaaehtoista perintää ja sen voi lähettää perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava perintätoimisto. Perintätoimisto toimii tällöin velkojan asiamiehenä. Maksuvaatimuksen lähettämisen edellytyksenä on, että erääntyneestä saatavasta on ensin muistutettu. Maksuvaatimuksen tulee olla kirjallinen.

Haastehakemus on osa oikeudellista perintää. Haastehakemus laaditaan käräjäoikeuteen ja käräjäoikeus antaa asiakkaalle tiedoksiannon haasteesta, jolloin asiakkaalla on vielä mahdollisuus suorittaa saatava. Jos asiakas ei suorita saatavaa, käräjäoikeus antaa asiasta yksipuolisen tuomion, jolloin asiakkaan luottotietoihin tulee maksuhäiriömerkintä. Kun tuomio on tullut, toimeksianto siirtyy ulosoton käsiteltäväksi. 

Haastehakemuksen hinta on 60€ + alv. Jos toimeksianto etenee ulosottoon, täytäntöönpanohakemuksen hinta on 20€ + alv. Lisäksi viranomaiskulut 65€ tulee toimeksiantajan maksettavaksi. Kun asiakas maksaa saatavan ulosottoon, palautamme viranomaiskulun 65€ takaisin toimeksiantajalle. 

Jos asiakas ei kykene suorittamaan avointa saatavaa, toimeksiantajalle syntyy luottotappio. Lasku voidaan kirjata luottotappioksi, jos saatavan perintä ei ole tuottanut tulosta. Jos saatavaa on peritty perintätoimiston kautta, perintätoimisto ilmoittaa luottotappiosuosituksesta, jonka perusteella toimeksiantaja voi kirjata luottotappion.

Viivästyskorolla tarkoitetaan eräpäivän jälkeen kertyvää korkoa jota asiakkaan on maksettava maksusuorituksen viipyessä. Korkolain (4§) mukainen laillinen viivästyskorkoprosentti tarkistetaan puolivuosittain. Se on pakottava vain kuluttajakaupassa. Yritysten ja yrittäjien kanssa voi vapaasti sopia tätä korkeammasta viivästyskorosta. Lue lisää viivästyskorosta täällä.

Perinnässä ei saa antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista. Asiakkaalle ei saa myöskään aiheuttaa tarpeettomia kuluja tai tarpeetonta haittaa eikä vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa.

Vanhentumisaika on 3 vuotta.

Lue lisää täältä.

 

Lähettämässä maksuvaatimusta?

Kuluttaja-asiakkaalle lähetetystä muistutuksesta tulee kulua vähintään 14 vuorokautta ennen kuin perintä maksuvaatimuksella voi alkaa.
Yritysasiakkaalle lähetettävän tratan käyttöä säännellään perintälaissa siten, että ennen tratan lähettämistä täytyy lähettää maksumuistutus, jossa on maksuaikaa 10 päivää.

Maksuvaatimuksessa on mainittava ainakin seuraavat asiat:

 • Velkojan nimi ja osoite
 • Saatavan peruste
 • Saatavan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut
 • Vaadittu kokonaissumma
 • Kenelle, miten ja milloin saatava on maksettava
 • Asiakkaan mahdollisuus esittää huomautuksia saatavan määrästä ja perusteesta sekä missä ajassa huomautukset on esitettävä; jos perittävänä on suoraan ulosottokelpoinen saatava, maksuvaatimuksessa on ilmoitettava asiakkaalle sellaisen saatavan perinnässä käytettävissä olevat oikeussuojakeinot sekä mahdollisuus hakea maksulykkäystä.
 • Kenelle huomautukset on esitettävä; jos perittävänä on julkisyhteisön saatava, maksuvaatimuksessa on erikseen selvästi ilmoitettava myös sen julkisyhteisön perintää hoitavan yksikön tai henkilön yhteystiedot, jolle asiakas voi tehdä saatavaa ja perintää koskevat huomautuksensa.

Tratta on maksukehotus, jota käytetään yritysasiakkaiden saatavien perinnässä. Se on osa vapaaehtoista perintää. Tratan avulla asiakasta pyydetään määräajassa suorittamaan saatava sillä uhalla, että maksun laiminlyönti ilmoitetaan luottotietorekisteriin. Jos velkaa ei makseta, tratta voidaan protestoida. Protestoinnilla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan luottotietoihin tulee merkintä maksamattomasta velasta.

Tratan kulurajat on määritelty perintälaissa ja ne määräytyvät laskun pääoman suuruuden perusteella.

Jälkiperintää kannattaa käyttää silloin, kun asiakas on todettu maksukyvyttömäksi ja siksi perinnän onnistuminen lähitulevaisuudessa on epätodennäköistä. Jälkiperinnän ansiosta velka ei vanhene ja velkojalla on vielä mahdollisuus saada maksusuoritus asiakkaan taloudellisen tilanteen parannuttua. Lisäksi jälkiperinnässä maksamattomalle velalle kertyy viivästyskorkoa koko jälkiperintäprosessin ajan siihen asti, kun koko avoin velka on maksettu.

Asiakkaan reklamaation johdosta asian käsittely muodostuu riitaisaksi, eikä normaalien perintätoimenpiteiden jatkaminen ole enää mahdollista. Tällöin saatavan perintää on mahdollista jatkaa lakimiestemme toimesta.

Saatava on riitainen, kun velkoja ei katso asiakkaan esittämää reklamaatiota aiheelliseksi tai perustelluksi. Riitaisuus voi koskea koko saatavaa tai vain osaa siitä.

Yhä useampi suomalainen yritys suuntaa liiketoimintaansa ulkomaille. Vientisaatavien kotiuttaminen voi kuitenkin osoittautua hankalaksi, sillä paikalliset käytännöt ja lainsäädäntö tekevät prosessista tarpeettoman monimutkaisen. Laajan kumppaniverkostomme ansiosta meillä on aina käytössämme kohdemaassa tunnettu ja luotettava perintätoimisto. Saatavasi siis kotiutetaan ulkomailta kohdemaan kulttuurin ja lait tuntevan paikallisen toimijan avulla.

Maksuvaatimuksen saaminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Maksuhäiriömerkintä voi aiheutua tratan protestoinnista (yritysasiakkaat) ja oikeudellisessa perinnässä käräjäoikeuden antamasta yksipuolisesta tuomiosta.

Voimme periä yritysten riidattomia, sopimukseen perustuvia saatavia. Tyypillisesti perintätoimeksiannot liittyvät esimerkiksi erilaisiin palveluihin tai tuotteisiin liittyvän laskun perintään, velan perintään, vuokran perintään tai vastikkeiden perintään. 
Voimme hoitaa myös riitaisia velkomus- ja muita asioita lakimiestemme toimesta.
Tällä hetkellä emme ota vastaan yksittäisiä perintätoimeksiantoja.

Jos vuokralaisesi on laiminlyönyt maksuaikataulunsa, on hyvä ryhtyä asianmukaisiin toimiin viipymättä. Vuokran perintä kauttamme on vaivaton tapa hoitaa saatavien kotiuttaminen.

Periäksemme vuokraa tarvitsemme seuraavat tiedot:

 • Kopio vuokrasopimuksesta
 • Avoinna olevien vuokrien määrät sekä erääntymispäivät
 • Asuuko vuokralainen edelleen vuokrakohteessa ja jos asuu - haetaanko häätö kyseisestä kohteesta
 • Jos vuokralaiselta on saatu suorituksia vuokrarästien osalta, tulisi suoritukset aina kohdistaa vanhimpaan avoinna olevaan vuokraan.

Saitko perintäkirjeen?

Kuluttajasaatavat
pääoma alle 100 € → perintäkulu 14 €
pääoma 100,01-1000 € → perintäkulu 24 €
pääoma yli 1000 € → perintäkulu 50 €

Yrityssaatavat
pääoma alle 500 € → perintäkulu max 50 €
pääoma 500 €-2500 € → perintäkulu 70 €
pääoma 2500 €-10 000 € → perintäkulu 90 €
pääoma yli 10 000 € → perintäkulu 110 €

Kaikki ajantasaiset kulujen määrät voit tarkistaa täältä.

Maksuvaatimuksen saaminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Maksuhäiriömerkintä voi aiheutua tratan protestoinnista (yritysasiakkaat) ja oikeudellisessa perinnässä käräjäoikeuden antamasta yksipuolisesta tuomiosta.

Jäikö jokin askarruttamaan tai kaipaatko lisätietoa ratkaisuistamme saatavienhallintaan?

Täytä lomake ja asiantuntijamme on sinuun pian yhteyksissä!